آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

آگهی پذیره نویسی شرکت اذریت


اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام
شرکت آذریت (سهامی عام)
ثبت ‌شده به شمارۀ 768 و شناسة ملی 10200053946
به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 09/07/1399 و مجوز شمارة112-658037/994 مورخ 26/06/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 6 میلیارد ریال به‌مبلغ 228 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 140،125،211سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 81،874،789 سهم 000,1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 139930404075012321 ادارة ثبت شرکتها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
1) موضوع فعالیت شرکت: تولید محصولات سیمانی
2) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تبریز- کیلومتر 33جاده تبریز- صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان شرکت آذریت – کدپستی 5194173154 شرکت فاقد شعبه می باشد.
3) سرمایۀ فعلی شرکت: 6،000،000،000 ریال،
4) موضوع افزایش سرمایه: خارج شدن از مشمولیت ماده 141قانون تجارت ،احداث خط تولید جدید وپرداخت بدهی های شرکت
5) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی
6) مبلغ افزایش سرمایه: 222،000،000،000ریال
7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 228،000،000،000ریال،
8) مدت شرکت: نامحدود
9) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز
10) ارزش اسمی هر سهم : 1،000 ریال
11) مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ...140،125،211،000ریال،
12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 81،874،789 سهم
13) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت

شرکت مهرمهاجر ایرانیان 383080 ۱۰۳۲۰۳۴۳۵۰۹ سعید اصفهانی اصغر 41 ۵۳۸۹۹۲۰۹۷۱ عضو ورئیس هیئت مدیره
صندوق پژوهش وفنتوری ایده آل صنعت امروز 14920 ۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵ عزیزآقایی اسد 13 ۱۵۸۳۰۷۳۳۶۱ مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
شرکت مهندسی عمران سامان عصر 297494 ۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶ علیرضا بهروزی زاد محمدرضا 52 ۵۰۵۹۶۳۴۹۰۶ عضو نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت پایدارسرمایه عصرکارون 554487 ۱۴۰۰۸۹۷۹۲۷۰ حامدستاک عزیز 4339 ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ عضو هیئت مدیره
شرکت مهاد سرمایه ایرانیان 558262 ۱۴۰۰۹۱۴۹۲۹۰ ابراهظم خسروی حمید ۸۵۶۴۹ ۱۳۷۰۹۸۵۹۰۸ عضو هیئت مدیره
شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشد."

14) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

طبق ماده 21 اساسنامه در کلیه مجامع عمومی ، صاحبان سهام می تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی ، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار ، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت .

 

 

 

 


15) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
طبق ماده 39صفحه 15اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود جزوء اختیارات هیئت مدیره می باشد.وطبق ماده 53وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شودبه پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. وطبق ماده55 تصفیه اساسنامه ، هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امورآن با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد
17) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است
18) مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشرکت قابل تبدیل به سهام است
19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 31/06/99 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 132،269میلیون ریال و صفرمی‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 34 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبورشرکت فاقد بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث می باشد.
20) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/11/99 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 04/12/99 به‌مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
21) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 81،874،789 سهم

 

 


22) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
سرمایه گذاری خریدکلیه حق تقدم های استفاده نشده سهامی عام شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان
سرمایه گذاری خریدکلیه حق تقدم های استفاده نشده سهامی خاص شرکت بین المللی پارس تجارت

23) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات میباشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه های همشهری و دنیای اقتصاد ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر میگردد.

24) چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت آذریت (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
میتوانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حقتقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ ۵۱۲۲۳۶۸۲۰ به‌نام شرکت آذریت سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبۀ پروین اعتصامی
کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تبریزتسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس info@azaritcoinfo و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.


26) مشخصات سهامداران:
درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
۲۲.۸ ۱،۳۷۱،۰۲۰ حقوقی شرکت سیمان ارومیه
۲۰.۹ ۱،۲۵۴،۶۲۱ حقیقی شخص حقیقی
۹.۸ ۵۸۷،۸۲۰ حقیقی شخص حقیقی
۹.۴ ۵۶۴،۸۵۸ حقیقی شخص حقیقی
۳۷.۱ ۲،۲۲۱،۶۸۱ ----- سایرسهامداران زیر5درصد
۱۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ --------
جمع


نکات مهم:
● مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
● ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
● ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
● پذیره نویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا شماره 13 سازمان بورس واوراق بهادار ایران

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim