آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

آگهی فراخوان عمومی فروش زمین

د املاک مشروحه ذیل را در کاربریهای مسکونی، تجاری و درمانی را با شرایط« نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 30/08/1400 لغایت 23/09/1400 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند واقع در شهر جدید سهند - فاز دوم - بالاتر از جایگاهCNG - ساختمان شرکت عمران شهر جدید سهند - طبقه همکف - اتاق شماره109مراجعه فرمایند. (تلفن تماس4-33437701 داخلی 215 و216).

ردیف

کد قطعه زمین

مساحت

(متر مربع)

نوع کاربری

ارزش یک

متر مربع 

ارزش کل

به ریال

ارزش یک

متر مربع 

ارزش کل به ریال

نحوه پرداخت با شرایط فروش نقد-اقساط

موقعیت قطعه

نقد

نقد

نقد- اقساط

نقد- اقساط

1

1230R65

236.22

مسکونی

55.000.000

12,992,100,000

60,500,000

14,291,310,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

مرکزمحله ناحیه3 فاز2

2

1230R74

395.58

مسکونی

58.000.000

22,943,640,000

63,800,000

25,238,004,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

مرکزمحله ناحیه3 فاز2

3

1230R78

361.08

مسکونی

54.000.000

19,498,320,000

59,400,000

21,448,152,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

مرکزمحله ناحیه3 فاز2

4

1230R81

309.11

مسکونی

52.000.000

16,073,720,000

57,200,000

17,681,092,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

مرکزمحله ناحیه3 فاز2

5

1230R82

404.81

مسکونی

54.000.000

21,859,740,000

59,400,000

24,045,714,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

مرکزمحله ناحیه3 فاز2

6

1212B1

45.00

تجاری

107,000,000

4,815,000,000

117,700,000

5,296,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

7

1212B2

27.00

تجاری

118,000,000

3,186,000,000

129,800,000

3,504,600,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

8

1212B3

27.00

تجاری

120,000,000

3,240,000,000

132,000,000

3,564,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

9

1212B4

27.00

تجاری

120,000,000

3,240,000,000

132,000,000

3,564,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

10

1212B5

27.00

تجاری

118,000,000

3,186,000,000

129,800,000

3,504,600,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

11

1212B6

27.00

تجاری

118,000,000

3,186,000,000

129,800,000

3,504,600,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

12

1212B7

27.00

تجاری

120,000,000

3,240,000,000

132,000,000

3,564,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

13

1212B8

27.00

تجاری

120,000,000

3,240,000,000

132,000,000

3,564,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

14

1212B38

27.00

تجاری

114,000,000

3,078,000,000

125,400,000

3,385,800,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

15

1212B39

27.00

تجاری

114,000,000

3,078,000,000

125,400,000

3,385,800,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

16

1212B40

27.00

تجاری

120,000,000

3,240,000,000

132,000,000

3,564,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

17

1212B41

27.00

تجاری

116,000,000

3,132,000,000

127,600,000

3,445,200,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

18

1212B42

27.00

تجاری

114,000,000

3,078,000,000

125,400,000

3,385,800,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

19

1212B43

45.00

تجاری

103,000,000

4,635,000,000

113,300,000

5,098,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

20

1212B44

55.00

تجاری

113,000,000

6,215,000,000

124,300,000

6,836,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

21

1212B45

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

22

1212B46

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

23

1212B47

45.00

تجاری

113,000,000

5,085,000,000

124,300,000

5,593,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

24

1212B48

45.00

تجاری

113,000,000

5,085,000,000

124,300,000

5,593,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

25

1212B49

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

26

1212B50

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

27

1212B51

45.00

تجاری

113,000,000

5,085,000,000

124,300,000

5,593,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

28

1212B52

37.50

تجاری

120,000,000

4,500,000,000

132,000,000

4,950,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

29

1212B53

37.50

تجاری

120,000,000

4,500,000,000

132,000,000

4,950,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

30

1212B54

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

31

1212B55

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

32

1212B56

45.50

تجاری

114,000,000

5,187,000,000

125,400,000

5,705,700,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

33

1212N4

105.72

تجاری

100,000,000

10,572,000,000

110,000,000

11,629,200,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

34

1212B57

38.25

تجاری

114,000,000

4,360,500,000

125,400,000

4,796,550,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

35

1212B58

38.25

تجاری

114,000,000

4,360,500,000

125,400,000

4,796,550,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

36

1212B59

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

37

1212B60

45.00

تجاری

110,000,000

4,950,000,000

121,000,000

5,445,000,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

38

1212B61

45.00

تجاری

113,000,000

5,085,000,000

124,300,000

5,593,500,000

50%نقد- الباقی اقساط 24 ماهه(4قسط 6 ماهه)

محله2 ناحیه1 فاز2

39

1210C1

10595

درمانی

7.000.000

74.165.000.000

8.848.000

93.744.560.000

40%نقد- الباقی اقساط 48 ماهه(8قسط 6 ماهه)

مرکز محله ناحیه 1 فاز2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim