آگهی روزنامه

آگهی های روزنامه اطلاعات

آگهي مزايده فروش شـــركت طراحـــي مهندســـي و ســـاخت تجهيـــزات و ابـــزارآلات سايپا

آگهي مزايده فروش شـــركت طراحـــي مهندســـي و ســـاخت تجهيـــزات و ابـــزارآلات سايپا(ســـمتكو) در نظـــر دارد ورق هـــاي فـــولادي بـــه وزن تقريبـــي 14 تـــن را ازطريـــق مزايـــده بفـــروش رســـاند لــذا علاقــه منــدان مــي تواننــد از تــاريخ انتشــار ايــن آگهــي بمــدت 7 روز جهــت بازديــد بـــه آدرس ايـــن شـــركت ( تبريـــز منطقـــه صـــنعتي قراملـــك روبـــروي پمـــپ وتـــوربين ) مراجعـــه و يـــا جهـــت دريافـــت اســـناد مزايـــده بـــه وبســـايت ايـــن شـــركت بـــه آدرس نمايند مراجعه www.semet-co.ir ( كليه هزينه هاي برگزاري مزايده برعهده برنده مزايده خواهد بود)

واحدبازرگاني

اطلاعات تبریز

تبريز به گواه تاريخ، شهري با قدمت بيش از چهارهزار ساله مهد تمدن و شهرنشيني و مرکز مبادلات تجاري و بازرگاني در شنالغرب ايران هست. اطلاعات تبریز سعی دارد با شناساندن تبريز به هموطنان در داخل و خارج از کشور، بتواند خدمتي به اين شهر و همشهريانش داشته باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اطلاعات تبریز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید توسط web Yazilim